Bài 11: Thực hành tạo Category trong WordPress

Thực hành tạo thể loại theo cấu trúc như sau:

Thiết kế WordPress

  • Landing Page
  • Web bán hàng
  • Web công ty
  • Web tin tức

Lập trình WordPress

  • Lập trình Plugin
  • Lập trình Theme

Online Marketing

  • SEO
  • FaceBook Marketing
  • Youtube
  • Adwords

            Tiến hành tạo thể loại bài viết như cấu trúc. Nghĩa là các thể loại “Thiết kế WordPress”, “Lập trình WordPress”, “Online Marketing” có các thể loại con bên trong nó.

            Để tạo thể loại, tiến hành thực hiện như sau: Từ menu của trang quản trị Admin, Click “Posts->Categories”. Như hình bên dưới

tao-category-trong-wordpress-1

Tạo thể loại “Thiết kế WordPress”: nhập vào trường “Name” là tên của thể loại, ở đây là “Thiết kế WordPress”, Mục Parent chọn giá trị None, bởi vì “Thiết kế WordPress”là thể loại Cha, thể loại cao nhất, bên trên nó không có thể loại nào nữa. Nhập thông tin vào Discription để mô tả  thể loại sau đó click vào “Add new Category” để tạo thể loại.

tao-category-trong-wordpress-2

Như vậy thể loại “Thiết kế WordPress” đã tạo xong, tiếp theo là tạo thể loại “Landing Page”.

Cách tạo thể loại “Landing Page” cũng giống cách tạo “Thiết kế WordPress” chỉ khác là ngay trường Parent phải chọn “Thiết kế WordPress” bởi vì “Landing Page” là thể loại con của thể loại “Thiết kế WordPress”. Các phần còn lại nhập bình thường. Sau đó click “Add new Category” để tạo thể loại.

tao-category-trong-wordpress-3

Như vậy chúng ta tiến hành tạo hết các thể loại trên.

+ Thể loại  “Web bán hàng”, “Web công ty”, “Web tin tức” tạo giống thể loại “Landing Page”

+ Thể loại “Lập trình WordPress”“Online Marketing” tạo giống như tạo thể loại Thiết kế WordPress“Parent” là None.

+ Thể loại  “Lập trình Plugin”, “Lập trình Theme” tạo giống thể loại “Landing Page” có thông số Parent được gán là “Lập trình WordPress”, đơn giản bởi vì hai thể loại này là thể loại con của “Lập trình WordPress”.

+ Thể loại  “SEO”, “FaceBook Marketing”, “Youtube”, “Adwords” tạo giống thể loại “Landing Page” có thông số Parent được gán là “Online Marketing”, đơn giản bởi vì các thể loại này là thể loại con của “Online Marketing”.

Bạn hãy tạo đầy đủ các thể loại trên.

Sau đó đi tới phần thực hành tiếp theo Tạo Menu, Sidebar và chèn quảng cáo trong WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.